ĐIỂM MỚI THU HỒI, BỒI THƯỜNG ĐẤT

BỐN ĐIỂM MỚI THU HỒI, BỒI THƯỜNG ĐẤT 

https://youtube.com/shorts/FuXeVH4-icE?si=IjgH6JoGrvsiAjvq

#luật đất đai 2024

1. thu hồi sau khi có Phương án

2. đảm bảo cs bằng hoặc tốt hơn trước

3. Hài hòa lợi ích Nhà nước, người bị thu hồi, CĐT

4. tạo việc làm, ổng định sản xuất

Luật Đất đai 2024

 

2.3. Hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh;

phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Việc thu hồi đất phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

chỉ được thực hiện sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt.ĐIỂM MỚI THU HỒI

Đối với trường hợp thu hồi đất mà phải bố trí tái định cư thì phải hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất.

Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đi trước một bước, bảo đảm công khai, minh bạch,

hài hoà lợi ích của Nhà nước, người có đất bị thu hồi và nhà đầu tư

theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; có quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ,

tái định cư để sau khi thu hồi đất thì người dân có đất bị thu hồi phải có chỗ ở, bảo đảm cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Thực hiện có hiệu quả việc đào tạo nghề, tạo việc làm, tổ chức lại sản xuất,ĐIỂM MỚI THU HỒI

ổn định đời sống cho người có đất bị thu hồi.

Tiếp tục thực hiện thí điểm và sớm tổng kết chủ trương tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư để thực hiện trước.

Quy định cụ thể hơn về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện,

tiêu chí cụ thể việc Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

 

Tiếp tục thực hiện cơ chế tự thoả thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Để thực hiện các dự án đô thị, nhà ở thương mại.

Hoàn thiện tổ chức, bộ máy, cơ chế hoạt động,

cơ chế tài chính của các tổ chức phát triển quỹ đất, bảo đảm tinh gọn

, hoạt động hiệu quả, đủ năng lực tạo lập, quản lý, khai thác quỹ đất, thực hiện tốt nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

https://youtube.com/shorts/FuXeVH4-icE?si=ONVx2inVp7EJECik

BỐN ĐIỂM MỚI THU HỒI, BỒI THƯỜNG ĐẤT

#Luật đất đai 2024

 

#luật đất đai 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.605.706