MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ NĂM 2021

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ NĂM 2021 Nội dung Mẫu hợp đồng thuê bao gồm các thông tin của bên thuê nhà, bên cho thuê nhà, địa điểm, diện tích và tiền thuê, thời hạn thuê, phương thức thanh Toán và các vấn đề khác liên quan.

Ngoài ra chúng tôi cung cấp Mẫu Hợp đồng thuê nhà bên dưới để quý vị tham khảo, quý vị cũng nên tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

 

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ NĂM 2021

—————————————————

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ ĐẤT

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/Qp3 ngày 24/11/2015;

Căn cứ vào Luật Thương mại số 36/2005/Qp1 ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Hợp đồng thuê mặt bằng này (sau đây gọi là “Hợp Đồng”) được ký kết vào ngày …. tháng …… năm ……………. giữa các bên dưới đây:

 1. BÊN CHO THUÊ:

ÔNG :

– Số CMND :                                                          Sinh năm:

– Địa chỉ thường trú:

– Địa chỉ liên hệ:                                                     Điện thoại:

Và Vợ là BÀ :

– Số CMND : Cấp ngày :

– Địa chỉ thường trú:

– Địa chỉ liên hệ:

 

 1. BÊN THUÊ:

ÔNG:                                                                        Sinh năm:

– Số CMND : Cấp ngày :

– Địa chỉ thường trú:

– Địa chỉ liên hệ:

Trong Hợp Đồng này, Bên Cho Thuê và Bên Thuê được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”.

Các Bên đồng ý ký Hợp Đồng này với các điệu kiện và điều khoản như sau:

ĐIỀU 1:     DIỆN TÍCH THUÊ VÀ CÁC TIỆN ÍCH

1.1 Diện Tích Thuê

Bên Cho Thuê cho Bên Thuê thuê toàn bộ căn nhà được xây dựng hợp pháp trên thửa đất số……tờ bản đồ số……tại địa chỉ …………………………………………… thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên Cho Thuê. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số ………………………………………….. do UBND  ………………..(gọi tắt là “Diện Tích Thuê”).

Thông tin chi tiết của Diện Tích Thuê như sau:

 • Địa chỉ diện tích thuê:
 • Đặc điểm của Diện Tích Thuê:
 • Mục đích sử dụng Diện Tích Thuê:
 • Thời hạn thuê:………năm, được tính từ ngày bàn giao mặt bằng cho đến khi hết hiệu lực của hợp đồng.

1.2 Bàn giao Diện Tích Thuê: Diện Tích Thuê được bàn giao sau ngày ký hợp đồng, nhưng không muộn hơn ngày…………….(“Ngày Bàn Giao”).

1.4 Các dịch vụ tiện ích:

 

ĐIỀU 2. SỬA CHỮA, CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP DIỆN TÍCH THUÊ

2.1 Bên Thuê được quyền sửa chữa, nâng cấp hạ tầng mà không làm thay đổi kết cấu của căn nhà (nếu cần) và lắp đặt các trang thiết bị tại Diện Tích Thuê.

2.2 Bên Cho Thuê sẽ xin/hoặc hỗ trợ Bên Thuê xin các giấy phép/chấp thuận cho việc sửa chữa, cải tạo Diện Tích Thuê ở trên.

2.3 Bên Cho Thuê đồng ý sẽ không tính Tiền Thuê 30 (ba mươi) ngày kể từ Ngày Bàn Giao. Trong mọi trường hợp, các tài sản do Bên Thuê đầu tư bổ sung thì sẽ thuộc quyền sở hữu của Bên Thuê.

ĐIỀU 3. TIỀN THUÊ VÀ THANH TOÁN

3.1. Tiền thuê:  (Bằng chữ:  ) (Sau đây được gọi là “Tiền Thuê”). Tiền Thuê đã bao gồm: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế môn bài.

Bên Cho Thuê có trách nhiệm thực hiện việc nộp các khoản thuế phí theo quy định của pháp luật. Tiền Thuê được tính từ sau 30 (ba mươi) ngày kể từ Ngày Bàn Giao.

3.2. Thanh toán:

Trường hợp:

 • Bên Cho Thuê cung cấp hóa đơn hợp lệ cho Bên Thuê sau ngày 15 của tháng đầu tiên trong kỳ thanh toán thì tiền thuê sẽ được Bên Thuê thanh toán vào ngày 20 của tháng kế tiếp trong kỳ thanh toán; hoặc
 • Bên Cho Thuê không cung cấp hóa đơn hợp lệ thì Bên Thuê không thanh toán tiền thuê theo quy định của Hợp Đồng cho đến khi Bên Cho Thuê cung cấp được hóa đơn hợp lệ.

Việc chậm thanh toán trong các trường hợp nêu trên không được xem là vi phạm nghĩa vụ thanh toán của Bên Thuê theo các quy định tương ứng của Hợp Đồng.MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ NĂM 2021

3.3 Điều chỉnh Tiền thuê:

 • Tiền thuê được giữ cố định trong……năm của thời hạn Hợp Đồng.

3.4 Bên Thuê thanh toán tiền thuê Diện Tích Thuê bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Bên Cho Thuê/người đại diện theo ủy quyền của Bên Cho Thuê theo thông tin dưới đây:

 • Số tài khoản :
 • Ngân hàng :
 • Người thụ hưởng :
 • CMND :

Trong trường hợp có sự thay đổi về thông tin tài khoản, Bên Cho Thuê có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản cho Bên Thuê trước ngày đến hạn thanh toán 30 ngày làm việc.

ĐIỀU 4. ĐẶT CỌC

4.1 Trong vòng…….ngày kể từ ngày có hiệu lực của Hợp Đồng này,  Bên Thuê sẽ chuyển cho Bên Cho Thuê khoản tiền đặt cọc là ……………………………(gọi là “Tiền Đặt Cọc”) để bảo đảm thực hiện Hợp Đồng này trong suốt Thời Hạn Thuê.

4.2 Khi Hợp Đồng này chấm dứt trong các trường hợp quy định tại Điều 6.1 và Điều 6.2.2 thì Bên Cho Thuê sẽ hoàn trả cho Bên Thuê số Tiền Đặt Cọc trước ngày bàn giao lại Diện Tích Thuê.

4.4 Trường hợp Hợp Đồng bị chấm dứt trước hạn theo quy định tại Điều 6.2.1; 6.2.2

ĐIỀU 5:   NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Ngoài các trách nhiệm quy định trong Hợp Đồng này, Bên Cho Thuê, Bên Thuê cam kết thực hiện các nghĩa vụ dưới đây:

5.1 Quyền và Nghĩa vụ của Bên Cho Thuê

  • Nhận đủ tiền thuê tài sản theo đúng kỳ hạn đã thỏa thuận.
  • Cải tạo, sữa chữa, nâng cấp tài sản thuê khi được bên thuê đồng ý.
  • Bàn giao tài sản cho bên thuê trong tình trạng vệ sinh sạch sẽ đúng thỏa thuận trong hợp đồng
  • Bảo đảm cho Bên Thuê sử dụng ổn định tài sản trong thời gian thuê.
  • Tạo điều kiện để cho bên thuê hoạt động kinh doanh được thuận lợi: Điện, nước theo quy định của pháp luật, có trách nhiệm đăng ký sổ tạm trú cho bên thuê tại công an địa phương. Trước khi sổ tạm trú hết hạn, bên cho thuê phải có trách nhiệm gia hạn sổ tạm trú cho bên thuê khi bên thuê cung cấp đầy đủ các giấy tờ tùy thân.

5.2 Quyền và nghĩa vụ của Bên Thuê

   • Thanh toán đủ Tiền Thuê, các chi phí khác (nếu có) cho Bên Cho Thuê.
   • Giữ gìn nhà, sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra.
   • Tôn trọng quy tắc sinh hoạt công cộng.
   • Tự bảo quản tài sản của mình, bảo vệ tài sản chung, giữ gìn vệ sinh, an ninh trật tự chung và có trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy.
   • Không được sử dụng nhà để kinh doanh trái phép, tàng trữ và sử dụng các mặt hàng cấm mà pháp luật quy định.
   • Trả tiền điện, nước, điện thoại, vệ sinh và các chi phí khác phát sinh từ việc kinh doanh của Bên Thuê tại Diện Tích Thuê trong thời gian thuê nhà.
   • Các nghĩa vụ, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

6.1 Hợp Đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

  • Hợp Đồng này hết hạn mà Các Bên không đạt được bất kỳ thỏa thuận gia hạn nào.
  • Các Bên cùng đồng ý thỏa thuận chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn.
  • Một trong Các Bên gặp phải sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật và sự kiện bất khả kháng đó xảy ra liên tục quá 30 (ba mươi) ngày dẫn đến Diện Tích Thuê không thể sử dụng cho mục đích thuê của Hợp Đồng này.

5.2 Đơn phương chấm dứt Hợp Đồng:

   • Nếu bên thuê đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không thực hiện nghĩa vụ thông báo trước cho bên cho thuê thì bên cho thuê sẽ không phải hoàn trả lại bên cho thuê số tiền đã đặt cọc.
   • Vào thời điểm kết thức thời giạn thuê hoặc kể từ ngày Chấm dứt hợp đồng, bên cho thuê sẽ hoàn lại cho bên thuê số tiền đặt cọc sau khi đã khấu trừ khoản tiền chi phí để khắc phục thiệt hại (Nếu có).

ĐIỀU 7. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

7.1. Hợp Đồng này được điều chỉnh theo luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến Hợp Đồng này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp thương lượng không thành, một bên hoặc hai Bên có quyền đưa vụ việc tranh chấp ra toà án giải quyết.

7.2 Hợp Đồng này được lập thành 04 (bốn) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, Bên Cho Thuê giữ 01 (một) bản, Bên Thuê giữ 03 (ba) bản để thực hiện.

7.3 Hợp Đồng này được ký kết vào ngày, tháng, năm được ghi ở phần đầu của Hợp Đồng và có hiệu lực kể từ ngày được đại diện có thẩm quyền của Các Bên ký kết.MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ NĂM 2021

BÊN CHO THUÊ

BÊN THUÊ

————————————

Trên đây là MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ ĐẤT CHUẨN MỚI NHẤT NĂM 2021 mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị, hy vọng sẽ giúp được quý vị.

Chuyên viên: Nguyễn Phạm Duy Nhạc

Luật sư PHẠM THỊ NHÀN                             

ĐT:  0968.605.706.hoặc 0909257165

+  https://luatsunhadathcm.com/   (Website chuyên đất đai)

+   https://luatsulyhon.com.vn/ (Website chuyên ly hôn)

+ youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRVhgDnAXEWUVDum80drWTQ

+ Fanpage: https://www.facebook.com/LU%E1%BA%ACT-S%C6%AF-NH%C3%80-%C4%90%E1%BA%A4T-1057002254479124

Công ty Luật TNHH Vạn Tín         

Số 7 Đường số 14, Khu Đô Thị Mới Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ ĐẤT CHUẨN MỚI NHẤT NĂM 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.605.706