MẪU HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT – KHÔNG ĐIỀU KIỆN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

(KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN) 

 

Tại ………………………………., địa chỉ: …………………………………..; Số điện thoại: …………………….. chúng tôi gồm có:

Bên tặng cho (sau đây gọi là bên A):

 

Ông                             : ……………………..

Sinh năm                     : ………………..

Chứng minh nhân dân số : ………………………. cấp tại …………………………

Nơi thường trú             : ………………………………

 

Cùng vợ là bà               : ……………………….

Sinh năm                     : ………………

Chứng minh nhân dân số : ……………… cấp tại ………………..

Nơi thường trú             : ……………………………..

 

Bên được tặng cho (sau đây gọi là bên B):

 

Bà                                : …………… …………………

Sinh năm                     : …………..

Căn cước công dân số     : ……………. cấp tại …………………..

Nơi thường trú             : ……………………..

 

Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẶNG CHO

Bên A tặng cho bên B quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất

 

theo:

 

‘‘Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất’’ số ……………… do ……………….., tỉnh Đồng Nai cấp ngày ……………….,

 

cụ thể như sau:

 • Thửa đất số : ………………
 • Tờ bản đồ số : …………….
 • Địa chỉ : …………………..
 • Diện tích : …………………
 • Hình thức sử dụng

+ Sử dụng riêng              : ………………….

+ Sử dụng chung            : không m2

 • Mục đích sử dụng : ………………..
 • Thời hạn sử dụng : …………………..
 • Nguồn gốc sử dụng : …………………………..

*Ghi chú:

Thửa đất được trích đo địa chính.

Toàn bộ diện tích thửa đất ………………….. nằm trong quy hoạch đất dân cư tự cải tạo được công nhận

 

ĐIỀU 2

VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm ngay sau khi hợp đồng này được công chứng.
 2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3

TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do Bên B chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 4

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Bên A cam đoan:
  • Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
  • Thửa đất thuộc trường hợp được tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
  • Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
 2. Thửa đất không có tranh chấp;
 3. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
  • Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
  • Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
   1. Bên B cam đoan:
  • Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
  • Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng các giấy tờ về quyền sử dụng đất và không yêu cầu công chứng viên phải xác minh hoặc giám định lại;
  • Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
  • Thực hiện đúng và đầy các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 6

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

–  Hai bên cùng cam kết:

+ Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính hợp pháp của các giấy tờ xuất trình và thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng;

+ Đã xem xét tìm hiểu kỹ về tình trạng pháp lý cũng như thực tế và cùng xác nhận đối tượng của Hợp đồng, giao dịch là có thật như đặc điểm, tình trạng đã được mô tả trong hợp đồng, giao dịch và không yêu cầu Công chứng viên phải xác minh hoặc giám định tài sản và các giấy tờ đã xuất trình.

– Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

– Hiệu lực của Hợp đồng này được tính từ ngày Hợp đồng được ký và công chứng. Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Hợp đồng này chỉ có giá trị pháp lý khi được lập thành văn bản, do các bên ký tên, có chứng nhận của Văn phòng công chứng và trước khi đăng ký.

 

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên )

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên )

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.605.706