TỜ TƯỜNG TRÌNH VỀ QUAN HỆ NHÂN THÂN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2022

TỜ TƯỜNG TRÌNH VỀ QUAN HỆ NHÂN THÂN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường ………., quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi tên : Hồ …………. Sinh năm : 1974
CCCD số : …………do Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự xã hội ngày ……….
Thường trú : …………… Hân, phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Tôi là con của bà ……………… Mai chết ngày …… tháng 02 năm 20….. tại ………… Văn Hân, Phường ………., quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Đăng ký khai tử tại Uỷ ban nhân dân Phường ………., quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi xin tường trình về quan hệ nhân thân của bà Nguyễn ………… như sau:

I/ Cha mẹ của bà Nguyễn ………………..

Cha của bà Nguyễn …………….: ông Nguyễn……………., đã mất từ lâu.

Mẹ của bà Nguyễn ……………….. bà Võ ………………, đã mất từ lâu.

II/ Bà Nguyễn ……………Thị Tuyết Mai có một chồng và sáu (06) người con ruột, có tên như sau:

1/ Chồng bà Nguyễn T…………….hị Tuyết Mai:

Họ và tên : Hồ …………. Giới tính : Nam
Ngày/ tháng/ năm sinh : ……………
Thường trú : …………… Hân, phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

2/ Con bà Nguyễn ………………. ………..:

2.1 Họ và tên : …………… Giới tính : Nam
Quốc tịch : Việt Nam    
Ngày/tháng/năm sinh : 12…………….
Thường trú : ………………, phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
2.2 Họ và tên : ……………….. Giới tính : Nữ
Quốc tịch : Đài Loan    
Ngày/tháng/năm sinh : ………./02/1969
Thường trú : 37………………………….., . huyện Nam Đầu, Đài Loan
2.3 Họ và tên : ………….. Tuyết Vân Giới tính : Nữ
Quốc tịch : Việt Nam    
Ngày/tháng/năm sinh : 16…………………
Thường trú : ………………….. phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
2.4 Họ và tên : ………………… Giới tính : Nữ
Quốc tịch : Việt Nam    
Ngày/ tháng/ năm sinh : 12………………….
Thường trú : …………….., phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
2.5 Họ và tên : …………… Giới tính : Nam
Quốc tịch : Việt Nam    
Ngày/ tháng/ năm sinh : …………………..
Thường trú : ………………. Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
2.6 Họ và tên : ………………. Giới tính : Nam
Quốc tịch : Việt Nam    
Ngày/ tháng/ năm sinh : 1…………..
Thường trú : ……………….. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Ngoài chồng và những người con nêu trên, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai không còn bất kỳ vợ hoặc người con nào khác (kể cả con nuôi, con riêng hoặc con đang mất tích…).

Lý do làm đơn tường trình: Bổ sung hồ sơ khai di sản thừa kế đối với nhà đất tại địa chỉ …………………… quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi cam đoan nội dung tờ tường trình nêu trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung này. Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về việc không bỏ sót bất cứ người thừa kế theo pháp luật nào khác.

 

Xác nhận của UBND phường

( Ký tên, đóng dấu

                                      Người tường trình

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0968.605.706